លាវ័ណ្យ

ដោយWiktionary

--វ័ន សំ. ( ន. ) (លាវណ្យ) រស​ប្រៃ; លម្អ, សម្អ​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់; មនុស្ស​ដែល​គួរ​គេ​ស្រឡាញ់ (ស្ត្រី លាវណ្យា) ។ (ព. កា.) លាវ័ណ្យ​លាវណ្យា បណើ្តរ​គ្នា​ទាំង​ពីរ​ប្រាណ ប្រកប​ដោយ​សុខ​សាន្ត ស្រាប់​តែ​បាន​ជួប​ពួក​ចោរ ។