លើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( និ. ) ខាង​ខ្ពស់, ដែល​ជា​ប៉ែក​ខាង​ខ្ពស់ : លើ​ដំបូល, លើ​រាន, លើ​គោក ។
  2. ចំពោះ​ត្រង់ : ចាប់​មន្ទិល​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់ ។
  3. ប្រើ​អំណាច​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក : ត្រួតត្រា​លើ, និយាយ​លើ ។ល។
  4. អា. និ. ពាក្យ​សម្រាប់​ទទួល​រង​ដំណើរ​អំពី​អកម្ម​កិរិយា​មាន​ពាក្យ ដេក, អង្គុយ ជាដើម : ដេក​លើ​គ្រែ អង្គុយ​លើ​កៅអី (ព. វ.) ។
  5. ភូមិនៃឃុំកោះចូរ៉ាម
  6. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  7. ភូមិនៃឃុំព្រែកអញ្ចាញ
  8. ភូមិនៃឃុំស្រែអង្គ្រង
  9. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រះឫស្សី
  10. ភូមិនៃឃុំព្រះរំកិល