លេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ​រូប​តូច​សម្បុរ-ស រាង​ដំបារ ជា​ពួក​ត្រី​រៀល : ត្រី​លេញ ។ Thynnichthys thynnoides lesser bighead carp