លេប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) គ្រលៀវ​ឲ្យ​ចូល​តាម​បំពង់​ក : លេប​បាយ, លេប​ទឹក, លេប​ថ្នាំ ។ ជក់​ជ្រាប​ចូល ឬ​ហួត​ចូល : សាច់​ឈើ​លេប​ថ្នាំ​ប្រេង, ដី​ខ្សាច់​លេប​ទឹក ។ ព. ប្រ. ស្រូប​ឬ​ចុះ​ចំនួន​ច្រើន : ការ​នុ៎ះ​លេប​ទឹក​ប្រាក់​ច្រើន​ណាស់ ។ បាំង​ឃើញ​មិន​ច្បាស់ ឬ​បាំង​បាត់; លើស​លុប : ផ្ទះ​ធំ​លេប​ផ្ទះ​តូច; រាហូ​លេប​ព្រះ​ចន្រ្ទ ។ល។