លោហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( គុ. ) ក្រហម ។ លោហិត​ចន្ទន៍ (--តៈច័ន) ចន្ទន៍​ក្រហម ។ លោហិត​ព័ណ៌ (--តៈព័រ) សម្បុរ​ក្រហម ។ លោហិត​ពស្រ្ត ឬ --ពស្រ្តា (--តៈ ព័ស ឬ--តៈព័ស-ស្រ្តា) សំពត់​ក្រហម ។ល។

សំ. បា. ( ន. ) ឈាម; (រ. ស.) : ព្រះ​លោហិត ។ លោហិត​ធារា (--តៈ--) ទ​ឈាម​គឺ​ឈាម​ដែល​ហូរ​ស្រោច​សស្រាក់ ។ លោហិត​នទី (--តៈនៈទី) ស្ទឹង​ឈាម គឺ​ឈាម​ច្រើន​ដែល​ហូរ​ហាក់​ដូច​ជា​ស្ទឹង ព្រោះ​ការ​ច្បាំង​កាប់​សម្លាប់​គ្នា​យ៉ាង​សម្បើម ឬ​ព្រោះ​ការ​សម្លេះ​សត្វ​ធំ​ៗ​ច្រើន ។ លោហិត​ពិការ (--ហិត--) ឈាម​ពិការ : រោគ​លោហិត​ពិការ ។ លោហិត​វិបរិត (--ហិត-វិប៉ៈរ៉ិត) ឈាម​ប្រែប្រួល, ដំណើរ​ប្រែ​ឈាម​ខុស​ពី​ប្រក្រតី ។ល។