ល្ងាច

ដោយWiktionary

( ន. ) វេលា​ដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​ទោរ​ទាប​ចុះ : ធ្វើ​ការ​តាំង​ពី​ព្រឹក​ដល់​ល្ងាច ។ ព. ផ្ទ. ព្រឹក ។