ល្មម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) គួរ​ដល់​ការ; សម, សម​គួរ; ធួន; គ្រប់​គ្រាន់, មិន​លើស​មិន​ខ្វះ, មិន​តិច​មិន​ច្រើន : ល្មម​ទៅ, ល្មម​ប្រើ​ការ​កើត; ល្អ​ល្មម, តូច​ល្មម ។ល។ ល្មម​តែ និ. សម​តែ, គួរ​តែ; បាន​ត្រឹម​តែ : ល្មម​តែ​គេ​ស្ដី​ឲ្យ; ល្មម​តែ​គ្នា​បួន​នាក់ ។ ល្មម​មាត់ គួរ​ដល់​មាត់ ។ ដែល​ចេះ​តែ​រអិល​មាត់​ថា​ទៅ ព្រោះ​យល់​ថា​ល្មម : មនុស្ស​ល្មម​មាត់ ។ ល្មម​ឲ្យ​គេ​ថា​បាន គួរ​ឬ​សម​ឲ្យ​គេ​ថា​បាន ។ល។ ល្មម​មាត់​ឈ្លានពាន សម្ដី​ឈ្លានពាន​ដែល​ចេះ​តែ​ចេញ​ពី​មាត់​ឥត​គិត​ពី​ការណ៍​ខុស​ត្រូវ : ទោស​កើត​ដ្បិត​ពោល ល្មម​មាត់​ឈ្លានពាន (ច្បាប់​រាជ​នេតិ) ។