វគ្គីសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

taxonomy, taxonomie, taxinomie វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ភាវៈរស់/សព៌ាង្គកាយរស់ដោយផ្អែកលើចរិតលក្ខណៈរួម។