វគ្គីករណ៍

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វគ្គីសាស្ត្រ)

taxonomy, taxonomie, taxinomie វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ភាវៈរស់/សព៌ាង្គកាយរស់ដោយផ្អែកលើចរិតលក្ខណៈរួម។