វង្វេង

ដោយWiktionary

( កិ. ) ភ្លេច​ឬ​ភ័ន្ត​ស្មារតី, ភ័ន្ត​ផ្លូវ; ភ័ន្ត​ដំណើរ​គ្នា; ច្រឡំ​ចាំ​ពុំ​បាន; ស្រវឹង​ចិត្ត​ជ្រប់ : វង្វេង​កាម ស្រវឹង​កាម​គុណ ។ វង្វេង​គ្នា បែក​មិន​ចួប​គ្នា​ក្នុង​វេលា​ដើរ​ដំណើរ ព្រោះ​ភ័ន្ត​ច្រឡំ​ផ្លូវ ។ វង្វេង​ចិត្ត ភ័ន្ត​ចិត្ត ។ វង្វេង​ជាតិ ភ័ន្ត​កំណើត​ទៅ​កើត​តាម​យថាកម្ម ខុស​បំណង ។ វង្វេង​ទិស ភ័ន្ត​ច្រឡំ​ទិស ។ វង្វេង​ផ្លូវ ភ័ន្ត​ច្រឡំ​ផ្លូវ ខុស​បំណង​ដែល​ត្រូវ​ទៅ ។ វង្វេង​ស្មារតី ភ័ន្ត​ស្មារតី​ចាំ​ៗ​ភ្លេច​ៗ ឬ​បាត់​ៗ ឃើញ​ៗ ។ល។