វឌ្ឍមានវិធី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) progression វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ ធ្វើឱ្យដំណើររឿងមានការរីកចម្រើនពីធូរស្រាលទៅតានតឹងឬពីតានតឹងទៅធូរស្រាលវិញ។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងទុំទាវ -ស្នេហាទុំទាវ ចេញដំណើរពីភាពធម្មតា ទៅរកភាពតានតឹងបន្តិចម្ដងៗ រហូតបណ្ដាលឱ្យតួអង្គទាំងពីរស្លាប់។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ -ដំណើរជីវិតរបស់សម ចេញពីភាពតានតឹងខាងដើមរឿង ហើយធូរស្រាលនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿង។