វត្តកណ្ដាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរាំងកេសី
  2. ភូមិនៃឃុំទឹកវិល