វនិតា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ពនិតា) ។