វាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ទី​ដែល​ស្រឡះ​ឥត​មាន​ព្រៃ, ឥត​មាន​អ្វី​បាំង; លំហ : វាល​ស្រែ, ដាក់​អីវ៉ាន់​ចោល​កណ្ដាល​វាល ។ វាល​កាល វាល​ស្រឡះ​ស្អាត​ធេង ។ វាល​វង់ វាល​មាន​មណ្ឌល​មូល​សម្រាប់​បរ​សេះ​ប្រណាំង ។ ព. ប្រ. វាល​ខ្លួន ស្រឡះ​ខ្លួន​ឥត​ទី​ពឹង, ឥត​ពំនាក់ ។ល។
 2. ភូមិនៃឃុំតាលាស់
 3. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
 4. ភូមិនៃឃុំស្ពឺ
 5. ភូមិនៃឃុំខ្នុរដំបង
 6. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 7. ភូមិនៃឃុំមានជ័យ
 8. ភូមិនៃឃុំកណ្ដោលជ្រំ
 9. ឃុំនៃស្រុកគងពិសី
 10. ភូមិនៃឃុំស្រង់
 11. ភូមិនៃឃុំរលាំងចក
 12. ភូមិនៃឃុំសានគរ
 13. ភូមិនៃឃុំទ្រា
 14. ភូមិនៃឃុំស្អាងភ្នំ
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង
 16. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងត្បូង
 17. ភូមិនៃឃុំចាម
 18. ភូមិនៃឃុំកញ្ចំ
 19. ភូមិនៃឃុំកំពង់សឹង
 20. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្លា
 21. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដៀង
 22. ភូមិនៃឃុំស្រែស្ដុក
 23. ភូមិនៃឃុំវាល
 24. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 25. ភូមិនៃអតីតឃុំគោកចក
 26. ភូមិនៃសង្កាត់គោកចក
 27. ភូមិនៃអតីតឃុំជ្រាវ
 28. ភូមិនៃសង្កាត់ជ្រាវ
 29. ភូមិនៃអតីតឃុំសំបួរ
 30. ភូមិនៃសង្កាត់សំបួរ
 31. ភូមិនៃឃុំដានរុន
 32. ភូមិនៃឃុំកំពង់សិលា
 33. ភូមិនៃសង្កាត់ច្រកម្ទេស
 34. ភូមិនៃឃុំបុសមន
 35. ភូមិនៃឃុំម៉ឺនជ័យ
 36. ភូមិនៃឃុំម្រាម
 37. ភូមិនៃឃុំក្ដាញ់
 38. អតីតភូមិនៃសង្កាត់សាលាក្រៅ
 39. ភូមិនៃឃុំសាលាក្រៅ