វាល

ដោយWiktionary

( ន. ) ទី​ដែល​ស្រឡះ​ឥត​មាន​ព្រៃ, ឥត​មាន​អ្វី​បាំង; លំហ : វាល​ស្រែ, ដាក់​អីវ៉ាន់​ចោល​កណ្ដាល​វាល ។ វាល​កាល វាល​ស្រឡះ​ស្អាត​ធេង ។ វាល​វង់ វាល​មាន​មណ្ឌល​មូល​សម្រាប់​បរ​សេះ​ប្រណាំង ។ ព. ប្រ. វាល​ខ្លួន ស្រឡះ​ខ្លួន​ឥត​ទី​ពឹង, ឥត​ពំនាក់ ។ល។