វាលវង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំតាស្ដា
 2. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ចាម
 3. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ចាម
 4. អតីតភូមិនៃឃុំវាលវង់
 5. ភូមិនៃសង្កាត់វាលវង់
 6. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ
 7. ភូមិនៃឃុំសែនដី
 8. សង្កាត់នៃខណ្ឌ៧មករា
 9. ភូមិនៃឃុំស្នាអន្សា
 10. ភូមិនៃឃុំរកាត
 11. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ទួលល្វា ខណ្ឌប៉ៃលិន
 12. ភូមិនៃសង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន