វាសាគារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (< វាស “ការ​នៅ; លំនៅ” + អគារផ្ទះ”) ល្វែង, បន្ទប់ សម្រាប់​នៅ; បន្ទប់​ដេក