វាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្ទង់​ប្រមាណ, ស្ទង់​ខ្នាត ដោយ​រង្វាស់ : វាស់​ដី, វាស់​ទទឹង​បណ្ដោយ, វាស់​កម្ពស់ ។ វាស់​ព្រឹក ទាល់​ព្រឹក, វាល់​ព្រឹក ។ វាស់​វែង វាស់​ឲ្យ​ដឹង​ប្រវែង; វាស់​ឲ្យ​ដឹង​សព្វ​គ្រប់ ។ វាស់​ល្ងាច ទាល់​ល្ងាច, វាស់​ល្ងាច ។