វិកតិកា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កៈតិ-- បា. ( ន. ) អាសនៈ​ដែល​ឆ្លាក់​ឬ​គូរ​វិចិត្រ​ដោយ​រូប​ពាឡ​ម្រឹគ​មាន​រូប​សីហៈ​និង​រូប​ខ្លា​ធំ​ជាដើម : គ្រែ​វិកតិកា, កៅអី​វិកតិកា ។