វិញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ទៀត; ដូច​ដែល : ត្រឡប់​ទៅ​វិញ, មក​វិញ, ឲ្យ​វិញ ។ ជា​ជាង, ស្រួល​ជាង; ទេតើ : យក​នេះ​វិញ, ទៅ​តាម​ផ្លូវ​ខាង​ណោះ​វិញ ។ វិញ​ទៀត ថែម​ទៀត, ម្តង​ទៀត, ដដែល​ទៀត ។ មួយ​វិញ​ទៀត មួយ​ផ្សេង​ទៀត, ក្រៅ​ពី​នេះ​ទៀត ។ មួយ​វិញ​សោត ក្រៅ​ពី​នេះ​សោត ។ល។