វិធាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) វិធី; បែប, បែប​ផែន; កិរិយា, អំពើ;... ។ វិធានការ (--នៈកា) ការ​មាន​របៀប​រៀបរយ, របៀប​ចាត់ការ ។ វិធី​ឬ​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ការពារ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន : ចាត់​វិធានការ, ធ្វើ​តាម​វិធានការ ។