វូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដុំ​ឈើ​មូល​តូច មាន​ស្នូល​លៀន​ចេញ​ជាដើម​សម្រាប់​ក្មេង​ចោល​លេង​ឲ្យ​វិល​លើ​ទី​ផ្ទៃ​រាប : ក្មេង​លេង​វូ ។

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ខ្យល់​បក់​ប៉ះ​ខ្លាំង : សូរ​ខ្យល់​បក់​វូ​ៗ ។ ន. ល្បឿន​កម្លាំង​ខ្យល់​បក់​ប៉ះ​ខ្លាំង : ខ្យល់​តែ​មួយ​វូ​ស្ងប់​ឈឹង​ទៅ​វិញ ។