សក្ខរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស័ក-ខៈរ៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ឝករា) ក្រួស; ស្ករ​ក្រាម ឬ​ស្ករ​តាំង​ស៊ិន ។ សក្ខរា​បាន​ឬ សក្ខរ​បាន ទឹក​ដែល​លាយ​ដោយ​ស្ករ​ក្រាម ។