សង

ពីWiktionary

( កិ. ) ឲ្យ​តម្លៃ​របស់​ដែល​ទិញ​ឬ​ដែល​ខ្ចី​គេ​មក​ឬ​ចេញ​ថ្លៃ​ឲ្យ​គេ​ជា​ជំនួស​របស់​ដែល​ខូច ដែល​វិនាស​ព្រោះ​ខ្លួន : សង​បំណុល, សង​ថ្លៃ​ស្រូវ​គេ ។ ហូរ​វិល​ត្រឡប់​ឡើង​វិញ​ព្រោះ​មាន​ទី​ទើស​ម្ខាង : ទឹក​ហូរ​សង ។ ធ្វើ​ការ​តប​ឲ្យ​គេ​វិញ ព្រោះ​គេ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​មុន​រួច​ហើយ : សង​ដៃ​គេ ឬ សង​វេរ​គេ (ម. ព. វេរ ន. ផង) ។ ឲ្យ​ប្រាក់​ឬ​ឲ្យ​របស់​ទៅ​គេ ឲ្យ​គេ​បាត់​ឈឺ​ចិត្ត : សង​ជំងឺ​ចិត្ត ។ សប​សម្ដី​ទៅ​វិញ : សង​សម្ដី ។ល។