សញ្ជាតិ

ដោយWiktionary

ស័ញ-ជា-តិ ឬ--ជាត សំ. បា. ( ន. ) ការ​កើត​ឯង, ការ​ដុះ​ឯង, ការ​កើត​តាម​ធម្មតា : ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​សញ្ជាតិ ។ កន្លែង​ដែល​កើត, ស្រុក​កំណើត : មាន​សញ្ជាតិ​ផ្សេង​គ្នា ។ ឫស​គល់​កំណើត, ដើម​កំណើត, ដើម​ចម : របស់​នេះ​មាន​សញ្ជាតិ​មក​អំពី​អ្វី ? ។ សញ្ជាតិញ្ញាណ (ស័ញ-ជា-តិញ-ញាន) សេចក្ដី​ដឹង​ដែល​កើត​តាម​ធម្មតា​ខ្លួន​ឯង ។ល។