សត្វពង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកឈូក
  2. ភូមិនៃឃុំសត្វពង