សន្ទស្សន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភាសាកម្មវិធី) index, indice កំណត់សម្គាល់ឬលេខសម្គាល់ធាតុនៃអឺរ៉េក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធី។