សម័យទំនើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) នវសម័យ, modern times, temps modernes ដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីគស.១៥០០

-តាមប្រវត្តិវិទូបារាំង: ១៤៩២ ដល់ ១៧៨៩ -តាមប្រវត្តិវិទូអាមេរិក: ១៥០០ ដល់បច្ចុប្បន្ន