សម្រូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-រ៉ូប ( ន. ) ការ​ស្រូប, ការ​បឺត​ចូល ។ គុ. ដែល​ចាក់​ទឹក​លាយ​ជា​មួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​ងាយ​ស្រូប : បាយ​សម្រូប ។

  1. absorption, ក្នុងសរីរវិទ្យាគឺជាការចូលសារធាតុពីខាងក្រៅទៅក្នុងសរីរាង្គណាមួយដោយពុំបង្កឱ្យមានត្រូម៉ា។ ឧ.សម្រូបអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងថង់សួត (alvéole)។