សលៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៈ-- ស. ( ន. ) គ្រែ​ស្នែង​លាត (រ. ស.) : ស្ដេច​គង់​លើ​ព្រះ​សលៀង ។