សាពិភ័ក្តិ

ដោយWiktionary

( ន. ) ដំណើរ​ត្រឡប់​សះ​សា​នឹង​គ្នា ហើយ​ទំនុក​បម្រុង​រក្សា​គ្នា​ត​ទៅ : ពី​ដើម​ទាស់ទែង​គ្នា ឥឡូវ​មាន​សាពិភ័ក្តិ​នឹង​គ្នា​ហើយ (ម. ព. សា ១ កិ. និង ពិភ័ក្តិ ផង) ។