សារពេជ្ញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ៈពេច់ មើល​ពាក្យ សព៌េជ្ញ ។