សាលាក្រៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ព្នៀត។
  2. អតីតភូមិនៃឃុំព្នៀត
  3. ស្រុកនៃខេត្តប៉ៃលិន សម័យរាជាណាចក្រទី២
  4. អតីតខណ្ឌនៃក្រុងប៉ៃលិនសម័យរាជាណាចក្រទី២