សាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មិន​ផ្លាង, មិន​ផ្អើល, ដែល​ងាយ​ឲ្យ​ចាប់​ឲ្យ​កាន់ (ចំពោះ​តែ​សត្វ) : មាន់​សាំង, សារិកា​សាំង ។ ព. ផ្ទ. ផ្លាង ។