សិគាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (សិគាល; ស្ឫគាល) ចចក (ឈ្មោល); ចចក​ញី​ជា សិគាលី ឬ សិង្គាលី (ព. កា.) ។ សិង្គាល