សិថិលោវាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(បា. < សិថិល + ឱវាទ) ឱវាទ​យ៉ាង​ធូរ​ៗ, យ៉ាង​ច្បោល​ៗ ។ល។