សិរស៍

ដោយWiktionary

សេ ដូច​គ្នា​នឹង សិរ ដែរ (ម. ព. នេះ) ។ សិរ្ស, សិរ្ស៍