សុង

ពីWiktionary

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ សូន្យ ថា: ងងឹត​សូន្យ​សុង ងងឹត​សូន្យ​ឈឹង, ងងឹត​ចាក់​ភ្នែក​ពុំ​យល់ ។ ព. ប្រ. តប់ប្រមល់​ទាល់​គំនិត​គិត​អ្វី​ពុំ​ឃើញ ។