សុស្ម័ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សុស-ស្មាន់ សំ. ( ន. ) (ឝុឞ្មន៑) ភ្លើង, កម្តៅ; ពន្លឺ; អំណាច; សេចក្ដី​ក្លាហាន (ព. កា.) : សេនា​សុស្ម័ន ដៃ​សឹង​ចាប់​កាន់ អាវុធ​មុត​ថ្លា ពាក់​គ្រឿង​ក្រោះក្រាញ បណ្តាញ​ជាលា ពុំ​រួញ​ពុំ​រា គគាត​ចូល​លុក ។