សូភី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះដំរី
  2. សុរភី