សៀម

ដោយWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រទេស​មួយ​មាន​ព្រំ​ប្រទល់​ជាប់​គ្នា​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា ភាគ​ខាង​លិច​និង​ភាគ​ខាង​ជើង មួយ​ចំហៀង​ខាង​លិច​ឬ​ខាង​ពាយ័ព្យ : ប្រទេស​សៀម ។ ជាតិ​មនុស្ស​ក្នុង​ប្រទេស​នោះ ក៏​ហៅ សៀម ដែរ: ជាតិ​សៀម, ភាសា​សៀម (ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​ប្រទេស​នោះ​ថា ស្យាម ឬ ទៃយ អ. ថ. ថៃ) ។