សេរីភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. freedom,liberté លទ្ធភាពរបស់មនុស្សដែលធ្វើអ្វីមួយស្របទៅតាមបំណងនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេ។ វាជាសភាពមួយដែលមនុស្សមិនត្រូវបានគេកំណត់ព្រំដែនដោយលក្ខខណ្ឌ ឬការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយ។ ឧ. មនុស្សសប្បាយរីករាយនឹងសេរីភាពពេលដែលគេមានអំណាចជ្រើសរើសដោយសេរីរវាងវិធីឬផ្លូវផ្សេងៗ។
  2. ភូមិនៃឃុំដារ