សំខាន់

ពីWiktionary

សំខាន់ ( គុ. ) ប្រសើរ, ថ្លៃថ្លា, លើស​លែង, ចំណាប់; ដែល​គួរ​ទុក​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់, ដែល​គួរ​យក​ជា​បែប, ជា​គំរូ : របស់​សំខាន់, ការ​សំខាន់, សេចក្ដី​សំខាន់, ល្អ​សំខាន់, យ៉ាង​សំខាន់ (ម. ព. សម្លាក់​សំខាន់ ផង) ។