សំណាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្រូវ​ដែល​ដុះ​ក្នុង​ថ្នាល​ដោយ​សាប, លុះ​ដល់​កាល​កំណត់​ត្រូវ​ដក​យក​ទៅ​ស្ទូង : ដក​សំណាប ។ ព. ទ. បុ. ថា : សំណាប​យោង​ដី ស្រី​យោង​ប្រុស អត្ថន័យ​ថា សំណាប​ល្អ តែង​តែ​យោង​ដី​ស្រែ​ឲ្យ​មាន​សន្ទូង​លូត​លាស់​ល្អ, បើ​សំណាប​អន់ ទោះ​បី​ស្រែ​មាន​ជី​ សន្ទូង​ក៏​តែង​តែ​អន់; ប្រុស​ដែល​មាន​ប្រពន្ធ​ត្រឹម​ត្រូវ ទោះបី​ក្រីក្រ​ក៏​ទ័ល​ក្រ​ល្អ​មើល, ប្រើ​ប្រពន្ធ​អន់ ទោះបី​ប្តី​ប៉ិន​រក​ទ្រព្យ​ធន​យ៉ាង​ណា ក៏​ពុំ​អាច​ឡើង​កាន់​ឋានៈ​ជា​អ្នក​គ្រាន់​បើ​បាន​ឡើយ ។