សំណើ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពេល, វេលា​ដី​ខ្លី មាន​រយៈ​ប្រហែល​ដូច​គេ​សើ​ឲ្យ​ឃើញ​ស្នើ​ឃើញ​ស្រទាប់ : ត្រូវ​ប្រើ​របស់​ហ្នឹង​មួយ​សំណើ​ទៅ​សិន ទម្រាំ​បាន​របស់​ថ្មី​មក​ទៀត ។