សំនៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស., ល ( ន. ) (សាំនើ្យង, សាំន្យង អ. ថ. --នៀង) សូរ​សំឡេង, ទឹក​សំឡេង, រស​សំឡេង, ចុង​សំឡេង: សំនៀង​ក្រអៅ, សំនៀង​ទន់, សំនៀង​ពីរោះ ។