ស៊ីញេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ញ៉េ ( កិ. ) ចុះ​ហត្ថ​លេខា គឺ​សរសេរ​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ដោយ​ដៃ​ខ្លួន​ឯង តាម​ចំណាំ​ដែល​ធ្លាប់​តែ​សរសេរ​រៀង​មក​យ៉ាង​ណា​ក៏​ឲ្យ​នៅ​ជា​យ៉ាង​នោះ (បារ. Signer) : គាត់​មិន​ព្រម​ស៊ីញេ... (សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រើ​ពាក្យ​ថា ចុះ​ហត្ថ​លេខា តាម​សម័យ​និយម) ។ ន. ហត្ថ​លេខា គឺ​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន​ដែល​ខ្លួន​បាន​សរសេរ​រួច​ហើយ ដោយ​ដៃ​ខ្លួន​ឯង​តាម​ចំណាំ​រៀង​មក (បារ. Signature ស៊ីញ៉ាតួរ); សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រើ​ពាក្យ ហត្ថ​លេខា តាម​សម័យ​និយម​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត​ទៅ​ហើយ; រ. ស. ជា ព្រះ​ហស្ដ​លេខា; ទ្រង់​ឡាយ​ព្រះ​ហស្ដ​លេខា ។ល។ (គួរ​កុំ​ច្រឡំ ហស្ដ ជា ហស្ថ) ។