ស៊ីម៉ងត៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ង់ បារ. ( ន. ) (Ciment) កំបោរ​វិសេស កាល​ណា​សើម​ឬ​ទទឹក​ឆាប់​រឹង មាន​អាការ​ជា​ថ្ម​សាច់​រឹង ។ ស៊ីម៉ងត៍​អារម៉េ (បារ. Ciment armé) បាយអ​លាយ​ផ្សំ​ដោយ​ស៊ីម៉ងត៍, ខ្សាច់, ក្រួស, ដែក : ចាក់​ស៊ីម៉ងត៍​អារម៉េ (ហៅ បេតុង ឬ បេតុង​អារម៉េ ក៏​បាន; បារ. Béton ឬ Béton armé : ផ្ទះ​ចាក់​បេតុង ឬ ផ្ទះ​បេតុង​អារម៉េ) ។