ស្កាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) គគ្រើម​សោះ​ផ្អោះ​ឥត​រស​ជាតិ (ចំពោះ​តែ​គ្រឿង​បរិភោគ​ដែល​ដឹង​រស​ដោយ​ជិវ្ហា​បសាទ) : ស៊ី​លាជ​ទទេ​ស្កាត​ៗ ។