ស្កាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្ទាក់​ផ្លូវ, ស្ទាក់​ដំណើរ : ស្កាត់​ផ្លូវ, ស្កាត់​ច្រក ។ ស្កាត់​ពាក្យ ឬ ស្កាត់​សម្ដី ស្ទាក់​ពាក្យ, ស្ទាក់​សម្ដី ។ និយាយ​ស្កាត់ និយាយ​ស្ទាក់​ផ្តាច់​តំណ​សម្ដី​មិន​ឲ្យ​មាន​ត​ទៅ​ទៀត ។ល។