ស្ដើង

ពីWiktionary

ជើង ដ ( គុ. ) ដែល​មាន​កម្រាស់​តិច, តិច​កម្រាស់ : សំពត់​ស្ដើង, ក្ដារ​ស្ដើង ។ ព. ផ្ទ. ក្រាស់ ។ ម្ហូប​ស្ដើង ម្ហូប​តិច ។ ស្ដើង​ស្ដួច (ម. ព. ស្ដួច) ។ ស្ដើង​ហៀ ស្ដើង​ណាស់, ស្ដើង​ពេក, ស្ដើង​ប៉ើងរ៉ើង ។ល។