ស្ទឹងសែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតស្រុកនៃខេត្តកំពង់ធំ
  2. ក្រុងនៃខែត្តកំពង់ធំ
  3. ស្ទឹងមួយហូរពីព្រះវិហារមកចាក់ចូលមកកំពង់ធំ
  4. ភូមិនៃឃុំថ្មី